BİLDİRİ GENİŞLETİLMİŞ ÖZET YAZIM KURALLARI

Genel Bilgiler

- Bildiri genişletilmiş özetleri "Başvuru ve Kayıt" menüsünden sisteme yüklenmelidir
- Genişletilmiş özetler kaynakça dâhil 1500 kelimeyi geçmemelidir. Bunu aşan metinler Sempozyum sekretaryası tarafından reddedilerek değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Genişletilmiş özetlerde Sempozyum kurulu tarafından düzeltme yapılmayacaktır. Bu nedenle yazım ve anlam hatalarından yazarlar sorumludur.
- Kongrede sunulacak olan bildiriler, yazarın kendine ait olsa da; daha önce başka yerde sunulmamış veya yayınlanmamış olmalıdır


Şekilsel Bilgiler

- Bildiriler, Microsoft Word dokümanı olarak A4 (210X290 mm.) formatında, sayfanın her bir tarafından 2,5 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır.
- Bildirinin yazımında 1,15 satır aralığı kullanılmalıdır. Metin “Times New Roman” yazı stili ve 12 punto ile iki yana yaslı olarak yazılmalı, paragraflar arasında boşluk bırakılmalıdır. Paragraflarda satır başları 1 cm girintili olmalıdır.
- Kaynaklara yapılan göndermelerde, APA (Amerikan Psychologial Associaton) referans gösteriminden yararlanılmalıdır. Dipnot yerine metnin içinde parantez arasında yapılmalıdır. Parantez içinde sırasıyla, yazarın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası yer almalıdır (Horngren, 2002: 124). Birden çok kaynak noktalı virgül ile ayrılmalı, 3 veya daha çok yazar isimli bildirimlerde "vd" kısaltması kullanılmalıdır.
- Bölüm başlıkları her sözcüğün ilk harfi büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır.
- Kullanılan şekillerin yazısı alta, tabloların yazısı üste gelecek şekilde yazılmalı ve içeriği şekil/tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Şekiller/tablolar metin içerisine yerleştirilmeli ve metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.


Bildiri Formatı

I. Başlık ve Yazar(lar)ın Adı

Konu başlığı büyük harflerle, 12 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. Başlıktan önce 2 satır boşluk bırakılmalıdır. Türkçe ve İngilizce başlıklar verildikten sonra yazarın/yazarların adı (küçük harflerle) ve soyadı (büyük harflerle) ortalanmış olarak 12 punto koyu harflerle yazılmalı ve soyadından sonra 1 işareti ile verilen dipnotta yazara/yazarlara ilişkin bilgiler adres (ve e-posta adresi) 10 punto italik olarak yer almalıdır. Yazar/ların unvan/ları ve kurum bilgileri doğru girilmelidir.


II. Özet

Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özet olmalıdır. Bildiri özeti Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir. Özet; çalışmanın amacı, örneklemi, araştırma yöntemi, çalışmanın bulguları gibi temel hususları içermeli ve Özet metni 300 kelimeyi geçmemelidir. ÖZ metninden sonra bir satır boşluk bırakılarak Anahtar Kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı yazılmalı ve bunun ardından da bir satır boşluk bırakılmalıdır. En az 3 anahtar kelime olmalıdır.

III. Giriş ve Çalışmanın Amacı:

Giriş ve araştırmanın amaç kısmında çalışmanın hangi soruya cevap aradığı, hangi araştırma sorusu ya da sorularından yola çıkıldığı ve bu çalışmanın niçin gerekli olduğuna ilişkin okuyucuda net fikir oluşumunu sağlayacak açıklıkta bilgiler verilmelidir.

IV. Literatür Analizi (Kavramsal / kuramsal çerçeve):

Bu kısımda, özellikle çalışma konusu ve amacıyla doğrudan ilişkili çalışmalar özetlenmelidir. Bu bağlamda yapılan çalışmanın önemi, hangi boşluğu dolduracağı ve sağlayacağı katkılar açıkça ifade edilmelidir.

V. Tasarım ve Yöntem:

Çalışmanın yöntem kısmında, Çalışmanın türü, tasarımı, var ise modeli ve hipotezleri, örnekleme süreci, veri toplama tekniği açıkça ifade edilmelidir. Hangi nicel/nitel analizlerin kullanıldığı kısaca belirtilmelidir.

VI. Araştırma bulguları ve tartışma

Verilerin analizi ya da kavramsal çalışmalarda ulaşılan bulgular, kavramsal / kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilerek tartışılmalı ve benzerlik ve farklılıklar ile bunların sebeplerine ilişkin değerlendirmeler yapılmalıdır

VII. Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar

Araştırma bulgularına bağlı olarak, kavramsal / kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilmiş ve ilgili yazına katkı sunacağı düşünülen önemli konulara yer verilmelidir. Çalışmanın yararlarına değinildikten sonra, uygulayıcı ve/veya araştırmacılara öneriler yazılmalıdır.

VIII. Kaynakça

Yararlanılan kaynaklar, bildiri metninin sonunda yazarın soyadına göre alfabetik sırada, 11 puntoda ve kaynaklar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
Metin içinde belirtilen tüm kaynaklar ‘Kaynaklar’ listesi içinde yer almalıdır.
Kaynaklar bölümünde kaynaklar yazar soyadlarına göre alfabetik sıra ile verilmelidir.

Genişletilmiş özeti indirmek için tıklayınız.